Competențe 2017-05-22T06:37:02+00:00

ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.03.2017

COMPETENȚA INFIINȚĂRII POPRIRII APARȚINE DOAR EXECUTORULUI DE LA

DOMICILIUL / SEDIUL DEBITORULUI

ART.782 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

 • poprirea sumelor de bani din conturile bancare
 • poprirea veniturilor realizate
 • poprirea sumelor de bani datorate de un terț,
 • poprirea, sechestrarea și valorificarea bunurilor mobile incorporale
 • valorificarea bunurilor mobile
 • valorificarea bunurilor imobile
 • Predarea silită a bunurilor mobile,
 • Predarea silită a bunurilor imobile, inclusiv evacuări,
 • Executarea silită a obligațiilor de a face și a nu face
 • Executarea silită a hotărârilor judecătorești referitoare la minori (stabilirea locuinței minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de către persoana care il ține fără drept, exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, alte măsuri prevăzute de lege)
Prin intermediul biroului nostru puteți proceda la notificarea actelor judiciare și extrajudiciare sau comunicarea de acte de procedură către terțe persoane pentru a avea siguranța că într-adevar notificările/actele dumneavoastră au fost comunicate la adresa solicitată și pentru a avea dovada certă a documentului comunicat. Biroul nostru comunică notificări pe întreg teritoriul țării și chiar și transfrontalier în condițiile legislației europene și internaționale.
La cererea clientului, biroul nostru comunică notificări și orice acte procedurale pe raza județelor Brașov și Covasna, prin agenți procedurali, astfel că siguranța ajungerii respectivei comunicari în timp (la cererea expresă și anunțată în timp util de către client, chiar și în câteva ore) și confirmarea primirii sunt asigurate.
Reprezintă o procedură nescrisă prin care o parte înțelege să solicite sfaturile și sprijinul unei persoane pregatite juridic pentru recuperarea creanței sale în vederea evitării proceselor și a protejarii intereselor colaboratorilor și partenerilor comerciali.

Conform art. 59 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”În cazul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecătoresc și client sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului. Remiterea de către client a înscrisului original constatator al creanței constituie mandat de încasare al acesteia.”

Constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile și/sau imobile urmăribile ale debitorului sau a unor sume de bani, titluri de valoare sau bunuri mobile incorporale datorate debitorului de un terț, în scopul valorificării lor în momentul obținerii unui titlu executoriu de către creditorul unei sume de bani.

Măsurile asiguratorii sunt sechestrul asigurator, poprirea asiguratorie și sechestrul judiciar.

Condițiile necesare pentru a vă adresa instanței de judecată pentru a obține o încheiere de încuviințare a sechestrului asigurator și a popririi asiguratorii sunt:

 • să nu detineți un titlu executoriu;
 • să aveți o creanță exigibilă constatata printr-un înscris;
 • să faceți dovada intentării unei cereri de chemare în judecată.

Măsurile asiguratorii pot fi duse la împlinire de un executor judecătoresc, potrivit regulilor Codului de procedură civilă, fără a mai fi nevoie de vreo autorizare sau altă formalitate și trebuie să fie dispuse de instanța de judecată.

O particularitate aparte există doar în cazul sechestrului judiciar în cazul în care părțile nu se înteleg cu privire la paza bunului sechestrat, în sensul că executorul judecătoresc doar întocmește un proces verbal la locul situării bunului prin care dă în primire bunul sechestrat unui administrator sechestru, comunicând un exemplar al procesului-verbal și instanței ce a încuviințat măsura.

Constatarea unei stări de fapt se poate solicita unui executor judecătoresc de orice persoană ce are interesul să constate de urgență o anumită stare de fapt care ar putea sa înceteze sau să se schimbe.

Dacă este necesar concursul părții adverse sau al unei alte persoane, constatarea se poate face doar cu acordul acelei persoane.

Dacă nu se poate obține acordul părții adverse atunci constatarea stării de fapt se poate face doar după obținerea unei încheieri de încuviințare (aprobare) de către petent de la instanța de judecată.

Se aplică în situațiile în care partajul nu se poate realiza prin împarțirea în natură a bunului sau prin atribuirea unui coproprietar, nici unul din coproprietari nesolicitând atribuirea bunului.

Instanța de judecată hotărăște prin încheiere executorie ca bunul să fie vândut la licitație publică de executorul judecătoresc.

Dupa rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a dispus vânzarea, executorul judecătoresc procedează la efectuarea vânzării la licitație publică.

Pentru declanșarea procedurii este obligatorie depunerea la executorul judecătoresc a încheierii pronunțate de instanță, legalizată cu mențiunea definitivă.

Coproprietarii pot conveni ca vânzarea bunurilor să se facă la orice preț oferit de participanții la licitație sau ca vânzarea să nu se facă sub un anumit preț.

Se aplică în cazurile în care o persoană (debitor) are ceva de dat, iar persoana ce are de primit (creditorul) refuză primirea.

Debitorul va face o somație ce va fi transmisă creditorului prin mijlocirea unui executor judecătoresc în care îl va invita să primească prestația datorată, indicându-se locul, data și ora.

În cazul în care oferta reală de plată nu este acceptată, se va încheia un proces verbal de către executorul judecătoresc și se va proceda la comunicarea unei noi somații creditorului, indicându-se ziua, ora și locul unde suma sau bunul oferit se va depune.

Dupa consemnarea sumei sau a bunului la o unitate specializată, recipisa se depune la executorul judecătoresc ce a trimis somația, iar debitorul este eliberat de obligațiile pe care le are față de creditor.

Protestul se adresează de executorul judecătoresc, nefiind necesară prezența martorilor.

Protestul poate fi dresat prin act separat, pe însuși originalul titlului sau pe unul din exemplare, pe copia ori pe un adaos al acestora.

Protestul trebuie făcut în locul și adresa prevăzute în cambie contra extrasului, acceptantului prin intervenție sau persoanelor desemnate în cambie să plătească pentru acestea sau contra celui indicat la nevoie, chiar dacă nu sunt prezente; iar în lipsa locului și adresei arătate în cambie la domiciliul acestora.

Daca domiciliul acestor persoane nu este cunoscut, protestul se adresează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de plată indicat în cambie, biletul la ordin sau cec.

Protestul de neplată a unei cambii platibilă la o zi fixă sau la un anume timp de la data emiterii, sau la un anume timp de la vedere, trebuie să fie făcut în una din cele doua zile lucrătoare ce urmează zilei în care cambia este scadentă. Dacă scadența este la vedere, protestul se întocmeste în termenul în care se poate face prezentarea la plata și anume în termen de un an de la data sa.

B.E.J. Tereacă Cornel Toma oferă consultanță juridică gratuită în vederea începerii unei executări silite și în tot cursul executării silite.
B.E.J. Tereacă Cornel Toma efectuează orice acte și operațiuni prevăzute de legislația în vigoare că pot fi efectuate de executorul judecătoresc.

 • Aplicarea de dată certă în ziua prezentării înscrisurilor sub semnătura privata în fața executorului judecătoresc pentru a deveni opozabile terților.
 • Medierea părților în vederea prevenirii apariției unor noi litigii

  In ceea ce privește competența teritorială a executorului judecătoresc, vă informăm că pentru debitorii cu domiciliul sau sediul în circumscriptia Curții de Apel Brașov aceasta are competentă natională, iar pentru ceilalți debitori în limitele prevăzute de lege.

Puteți apela cu incredere la Biroul Executorului Judecătoresc Tereacă Cornel Toma în situația în care doriți să declanșați o executare silită prin:

 • urmarirea silita a bunurilor mobile, imobile si prin poprire, iar domiciliul sau sediul debitorului poprit se afla in circumscriptia Curtii de Apel Brașov – avem competență națională;
 • executarea silită a obligațiilor de a face și de a nu face ce urmează a fi executate doar in circumscriptia Curtii de Apel Brașov;
 • urmarirea silita a bunurilor imobile ce se gasesc in circumscriptia mai multor curti de apel, dar cel putin unul sa fie in circumscriptia Curtii de Apel Brașov – avem competență să urmărim toate bunurile;
 • poprire (exclusiv), doar cand debitorul are domiciliul sau sediul in circumscriptia Curtii de Apel Brașov – avem competență națională.

Circumscriptia Curtii de Apel Brasov acoperă județele Brașov și Covasna.

Deasemenea, puteti apela la serviciile noastre, competenta Biroul Executorului Judecătoresc Tereacă Cornel Toma din Brașov fiind la nivel național, pentru:

 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare,
 • comunicarea actelor de procedura,
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
Avada WordPress Theme